Isikuandmete Kaitse Kord

1. Isikuandmete Kaitse Kord

1.1. Käesolev Isikuandmete Kaitse Kord (edaspidi – Isikuandmete Kaitse Kord) aitab mõista, milliseid andmeid aktsiaselts TAURE (registrikood: 10025219; aadress: Tehnika tn 8, 72213 Türi) (edaspidi nimetatud TAURE; koduleht: https://taure.ee/ (edaspidi koduleht)) kogub, miks TAURE neid kogub ja mida nendega teeb.

1.2. Kõik kodulehe külastajad peavad selle Isikuandmete Kaitse Korra tähelepanelikult läbi lugema.

2. Kogutav teave ja andmed. Isikuandmete kasutamine ja muud töötlemise tingimused

2.1. TAURE võib saada, koguda, talletada, kasutada ja muud moodi töödelda isikuandmeid seoses allpool toodud tegevustega ning järgmistel eesmärkidel:

2.1.1. Pakkumise tegemisel või kliendilepingu sõlmimisel. TAURE või TAURE koostööpartner võib töödelda isikuandmeid seoses kliendilepingu täitmisega (äriühingu kontaktisiku või füüsilisest isikust kliendi täisnimi, isikukood, sünniaeg, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, areldusarve number jne).
2.1.2. Toodete või teenuste kättetoimetamisel. TAURE või TAURE koostööpartner võib kontrollida toote või teenuse kättetoimetamisel toodet või teenust vastuvõtva isiku isikusamasust, et veenduda, et vastuvõtval isikul on volitus, toode või teenust vastu võtta või protokollida isikut tõendava dokumendi alusel vastuvõtva isiku isikuandmed.
2.1.3. Liisingute ja pankadega seoses toote või teenuse osutu finantseerimisega. TAURE võib edastada Kliendi vastaval tahteavaldusel pangale, liisingut pakkuvale teenuse osutajale vajalikud isikuandmed (eelkõige äriühingu kontaktisiku või füüsilisest isikust kliendi täisnimi, isikukood, sünniaeg, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, areldusarve number).
2.1.4. Toetuste taotlemine, haldusorganitega suhtlemine. TAURE võib edastada Kliendi vastava tahteavalduse alusel või iseseisvald esitada andmeid toetuste saamise, statistilisel või aruandlus eesmärgil toetust jagavatele organisatsioonidele ja haldusorganitele.
2.1.5. Otsepostituste ja muude teadete saatmisel. TAURE või TAURE koostööpartner töötleb Kliendi kontaktisiku või füüsilisest isikust kliendi tööalaseid e-posti aadresse või telefoninumbrit kliendilepinguga, ostetud toodete või teenustega seotud teadete edastamiseks, turunduse eesmärkidel, aruannete ja arvete väljastamiseks kliendile ja kolmandatele isikutele.
2.1.6. Seoses TAURE kodulehe külastamisega. TAURE kodulehte külastades võib TAURE koguda teavet külastaja seadme kohta. Näiteks võib TAURE saada teavet kodulehe külastuste kohta, kaasa arvatud külastaja IP-aadress, kodulehel viibimise aeg ja kestus, klikkide arv, jms.
2.1.7. Muu teave seoses TAURE-ga suhtlemisel. TAURE võib töödelda isikuandmeid ja muud teavet, mida kodulehe külastaja, klient või muu isik TAURE-le on esitanud, kasutades TAURE kodulehte või TAURE-ga suheldes.

2.2. Lisaks eeltoodule võib TAURE avaldada isikuandmeid, kui TAURE-l on avaldamiseks kohustatud kehtivatest õigusaktidest või lepingutest tulenevalt, TAURE või kolmanda isiku õiguste või huvide kaitsmiseks (kaasa arvatud andmete esitamine kolmandatele isikutele võlgade väljanõudmiseks) või TAURE või kolmanda isiku vastu suunatud nõude vaidlustamiseks.

2.3. Füüsilisest isikust klient või veebilehe külastaja (õigustatud isik) võib isikuandmete töötlemise nõusoleku igal ajal täielikult või osaliselt tühistada. Õigustatud isik võib kasutada oma õigust isikuandmete juurdepääsule, parandamisele, tühistamisele ja vaidlustamisele.

2.4. TAURE töötleb andmeid Eestis, kuid teatud juhtudel võib osutuda vajalikus andmeid edastada teistesse riikidesse. Seda eelkõige seoses kliendilepingu ja ostetud toodete ja teenustega seoses.

2.5. TAURE rakendab andmete töötlemisel andmekaitse ning andmete turvalisuse põhimõtteid ning meetmeid. TAURE tagab, et andmetele on ligipääs vaid selleks õigustatud isikutel.

2.6. Isikuandmeid töödeltakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

2.7. TAURE poolt kogutavad isikuandmed on kasutatavad eranditult käesolevas Isikuandmete Kaitse Korras näidatud eesmärkidel.

3. Küpsised

3.1. Küpsised on teave, mille veebiserver saadab veebilehitsejasse ning mille veebilehitseja salvestab. See teave on saadetav veebiserverisse iga kord, kui veebilehitseja palub avada serveris oleva veebilehe. See võimaldab veebiserveril tunda ära ja jälgida veebilehitsejat.

3.2. TAURE võib kasutada oma kodulehel kolmandate osapoolte küpsiseid. Eelkõige on sellisteks küpsisteks näiteks Google Analytics. Küpsiseid kasutatakse eesmärgiga saada statistilisi andmeid kodulehe kasutamise kohta.

3.3. Kui külastaja vaatamata sellele ei nõustu küpsiste kasutamisega ja (või) soovib enda nõusolekut tühistada, tuleb sellest teavitada e-posti teel [evelin@taure.ee].

4. Isikuandmete töötlemise ohutus

4.1. Isikuandmeid töödeldakse, pidades kinni Eesti Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusest ja muudest õigusaktidega ettenähtud nõuetest. Töödeldes isikuandmeid, rakendab TAURE korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis kindlustavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.

5. Kolmandate poolte kodulehed

5.1. TAURE kodulehel võivad olla viited ja lingid teistele kodulehtedele. TAURE ei vastuta kolmandate isikute kodulehtede turvalisuse ja privaatsuspoliitikate eest. TAURE soovitab tungivalt tutvuda teiste kodulehtede privaatsuspoliitikatega.

6. Isikuandmete Kaitse Korra muudatused

6.1. TAURE võib igal ajal uuendada või muuta Isikuandmete Kaitse Korda. TAURE muudab Isikuandmete Kaitse Korda vastavalt vajadusele, et see oleks kooskõlas õiguslike, tehniliste või ettevõtet puudutavate muudatustega.

6.2. Uuendatud või muudetud Isikuandmete Kaitse Kord jõustub alates selle väljakuulutamisest TAURE kodulehel.

6.3. Kodulehe külastaja või Klient kontrollib TAURE kodulehte ja veendub, et teda rahuldab kehtiv Isikuandmete Kaitse Kord.

6.4. Käesolev Isikuandmete Kaitse Kord on koostatud kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu kehtivate õigusaktidega.

6.5. Isikul on õigus esitada kaebuse, vihjeid või küsimusi isikuandmete töötlemise osas Andmekaitse Inspektsioonile (e-post: info@aki.ee; postiaadress: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129).

7. Kontaktandmed

Taure AS
Tehnika 8, Türi
Tel.: +372 38 46 660
Fax: +372 38 46 661
E-post: taure@taure.ee